§ 1

Niniejszy Regulamin określa politykę prywatności, a także zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze strony www.kidsclinic.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2

 1. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kidsclinic.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie badania dostępnego w e-pakiecie badań.
 2. Usługodawca – KidsClinic sp. j. z siedzibą w Kaliszu (62-800) Kalisz przy ulicy Adama Asnyka 25, NIP: 6182172559, REGON: 369725467.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem e-sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Podmiot współpracujący w zakresie badań (podwykonawca) – Allergen K. Packi A. Rudek sp. j., NIP: 7712913901, REGON: 388588082 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300), ul. Słowackiego 1.
 5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 6. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania z Serwisu.
 7. Logi Serwera – informacje o niektórych działaniach użytkowników wykonywanych w systemach informatycznych.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 10. E-pakiet badań – grupa badań wysyłkowych, wyszczególnionych na stronie www.kidsclinic.pl, stanowiące usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywaną w ramach działalności leczniczej przez podmiot.
 11. Indywidualny Numer (identyfikator) – indywidualny numer przypisany do określonego badania lub określonego użytkownika.
 12. Zestaw pobraniowy – pudełko/koperta zawierająca elementy służące do pobrania materiału niezbędnego do wykonania badania wraz z formularzem osobowym i etykietą wysyłkową.

§ 3

Niniejszy regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Zasady dostępu do serwisu www.kidsclinic.pl

§ 4

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 1, Właściciel serwisu ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu  wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 5

 1. Zawartość serwisu jest chroniona polskim prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna zawartość serwisu  (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu,
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 7

 1. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
  1. w ramach zamówień składanych przez Użytkowników i w celu ich zrealizowania,
  2. za pośrednictwem formularzy kontaktowych i formularzy medycznych,
 2. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe każdej osoby odwiedzającej (pliki cookies) umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej serwis.
 3. Dane osobowe Użytkowników:
  1. są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, w celu udzielenia odpowiedzi, a także na potrzeby przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
  2. będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, udzielania odpowiedzi, a także ukończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez właściciela Serwisu dla celów statystycznych, archiwizacyjnych oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane także na potrzeby i przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z e-sklepu, Użytkownik powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
  1. Posiadać komputer połączony z siecią Internet,
  2. Posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
  3. Posiadać adres e-mail.

§ 9

 1. Usługodawca dołoży należytych starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu:
  1. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  2. z konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu, jak również za ewentualne skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Usługodawcy i szkody przez nie wywołane.
 4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, takich jak m.in. wadliwe działanie sieci Internet, zakłócenia w działaniu sieci energetycznej, wady transmisji danych, działanie siły wyższej, decyzje organów władzy publicznej, opóźnienia wynikające z awarii systemów komputerowych, systemów zasilania i łączy telekomunikacyjnych, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, chyba, że problemy w funkcjonowaniu usługi wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkowników,
  2. następstwa korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, przy czym Usługodawca ponosić będzie odpowiedzialność, jeżeli okoliczności te wystąpiły w wyniku działania lub zaniechania osób, za pośrednictwem lub przy pomocy których Usługodawca wykonuje swoje zobowiązania wobec Użytkownika.

§ 10

Użytkownik za pośrednictwem e-sklepu ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy o wykonanie samodzielnie wybranych zestawów pojedynczych badań wyszczególnionych w e-pakietach.

§ 11

Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 na dobę zawierać Umowę w następujący sposób:

 1. Użytkownik posiada konto:
  1. Użytkownik loguje się do konta na stronie www.kidsclinic.pl,
  2. Użytkownik akceptuje regulamin,
  3. Użytkownik wybiera interesujące go badanie bądź pakiet badań (po skompletowaniu zamówienia użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”),
  4. Użytkownik w zakładce „KOSZYK” po dokonaniu wyboru badania lub pakietu badań wypełnia kwestionariusz, w którym podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail, akceptuje regulamin i dokonuje płatności. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany w trakcie zakupu adres e-mail.
 2. Użytkownik nie posiada konta:
  1. Użytkownik wybiera interesujące go badanie bądź pakiet badań (po skompletowaniu zamówienia użytkownik ma możliwość weryfikacji swojego zamówienia poprzez zakładkę „KOSZYK”),
  2. Użytkownik w zakładce „KOSZYK” po dokonaniu wyboru badania lub pakietu badań wypełnia kwestionariusz, w którym podaje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail, akceptuje regulamin i dokonuje płatności. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie na podany w trakcie zakupu adres e-mail.

§ 12

Wszystkie ceny za oferowane w e-pakiecie badania są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem sklepu, w tym koszt dostarczenia zestawu pobraniowego niezbędnego do wykonania badania oraz koszty przesłania zestawu pobraniowego do laboratiorum.

§ 13

W celu wykonania badania Użytkownik jest zobowiązany do pobrania materiału zgodnie z instrukcją dołączoną do otrzymanego zestawu pobraniowego i przesłać pobrany materiał za pomocą dołączonej do zestawu etykiety wysyłkowej.

§ 14

Pacjent może odebrać wyniki badań osobiście w siedzibie placówki bądź logując się za pomocą dołączonego do zestawu pobraniowego kodu na stronie www.kidsclinic.pl w zakładce https://kidsclinic.pl/sprawdz-wyniki/

§ 15

Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy nie później niż w ciągu 14 dni od jej zawarcia – bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, na adres email e-sklep@kidsclinic.pl . Uiszczona kwota tytułem ceny zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego kwota została uiszczona, z zastrzeżeniem, że w przypadku badań wysyłkowych powyższa kwota zostanie pomniejszona o opłatę pokrywającą zryczałtowany koszt przygotowania do wykonania badania wysyłkowego, jeżeli oświadczenie zostanie złożone przed wysłaniem przez Usługodawcę zestawu pobraniowego. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy po czasie wysłania przez Usługodawcę pakietu pobraniowego, Użytkownik zobowiązuje się odesłać ww. pakiet na własny koszt niezwłocznie po odstąpieniu od umowy. Kwota zwrócona Użytkownikowi zostanie wówczas pomniejszona o koszt wysyłki pakietu pobraniowego.

§ 16

 1. Użytkownik może złożyć reklamację bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy bądź drogą elektroniczną na adres email e-sklep@kidsclinic.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań z winy Usługodawcy Użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty uiszczonej za przedmiotowe badanie.

W razie przekazania przez Użytkownika zestawu pobraniowego z pobranym materiałem w stanie uniemożliwiającym wykonanie tego badania (np. brak odpowiedniej ilości materiału lub materiał niezgodny z wymogami), Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o braku możliwości wykonania zleconego badania i potrzebie ponownego/dodatkowego pobrania materiału.

§ 17

 1. E-sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystania ze strony internetowej serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-sklepu pliki cookies oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa_ zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownicy sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. W celu zaprzestania rejestrowania cookies:
  – w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  – w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
  – w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
  – w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.
 7. Zmiana ustawień oznacza brak akceptacji Użytkownika na zbieranie plików cookies, z wyłączeniem danych niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz zapewnienia dostępu do usług. Informacje te zbierane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych e-sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą serwisu oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań.
 11. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem a.kosmalska@brandtrainer.pl

Użytkownik posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.

§ 18

 1. Usługodawca (Administrator) gromadzi wyłącznie dane osobowe podane przez Użytkowników dobrowolnie, jednak niezbędne w celu:
  1. zawarcia umowy na realizacje badań wysyłkowych,
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty.
  3. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Gromadzone dane nie są udostępniane innym podmiotów trzecim, jednak dostęp do danych mogą posiadać również podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi serwisowe związane z utrzymaniem serwisu oraz spółki współpracujące.
 4. Usługodawca zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa, w tym także przepisach dotyczących przetwarzania dokumentacji medycznej oraz przepisach podatkowych.

Za dodatkową zgodą udzieloną dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach przesyłania newslettera. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej zgody, o której mowa powyżej, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: e-sklep@kidsclinic.pl

§ 19

 1. W sprawach nieuregulowany w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz Konta w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów,
  2. zmiany możliwości technicznych,
  3. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Usługodawcę usług określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia drogą mailową o jego zmianie.

Zgoda na cookies:

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,  w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we własnej przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Czy wyrażasz zgodzę na wykorzystywanie plików cookies?

[Zgadzam się]        [Chcę wiedzieć więcej]