Co daje test SB5?

Test pozwala zdiagnozować dzieci których rozwój przebiega nietypowo międzyinnymi:

– Testy Inteligencji dla dzieci
– Wybitne uzdolnienia
– Zaburzenbia neurorozwojowe, w tym ADHD, ADD
– Zaburzenia uczenia się
– Zaburzenia ze spektrum autyzmu
– Zaburzenia mowy
– Niepełnosprawność intelektualna
– Zaburzenia pochodzenia organicznego
– Osoby niedowidzące i niedosłyszące

Badanie obejmuje:

– Wywiad z badanym lub w przypadku dziecka z rodzicem/opiekunem (około 30 minut) i ewentualna analiza dostarczonej dokumentacji (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, itp.).
– Badanie testowe (około 2 godziny)
– Omówienie wyników badań (około 30 minut)
– Pisemna diagnoza psychologiczna z uwzględnieniem mocnych i słabych stron rozwoju/funkcjonowania poznawczego.

Przebieg badania

– Pierwsze spotkanie- wywiad i badanie testem (w przypadku dzieci młodszych, np. w wieku przedszkolnym, badanie testowe zwykle dzieli się na dwa krótsze spotkania);
– drugie spotkanie – omówienie wyników i przekazanie pisemnej diagnozy.

Diagnoza psycholgoiczna SB5 pozwala

– Ocenić poziom rozwoju/funkcjonowania intelektualnego (zaburzenia/odchylenia rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia organiczne, wybitne zdolności).
– Poznać mocne i słabe strony rozwoju/funkcjonowania poznawczego.
– Znaleźć przyczyny trudności w uczeniu się/funkcjonowaniu codziennym (np. zawodowym).
– Zapobiegać pogłębianiu się trudności lub efektywnie wykorzystywać posiadany potencjał poprzez ustalenie kierunku dalszych oddziaływań, np. wsparcia rozwoju dziecka (indywidualnej ścieżki edukacyjno-terapeutycznej), terapii neuropsychologicznej.

Co bada test inteligencji dla dzieci SB5?

To powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych.
Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny, wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.

Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC (Cattella-Horna-Carrolla) i pozwala na ocenę następujących czynników: rozumowanie płynne (potencjał intelektualny pacjenta), wiedza (wpływ stymulacji środowiskowo-kulturowej, edukacji i doświadczeń), rozumowanie ilościowe (ważny czynnik w diagnozie trudności w uczeniu się, w tym dyskalkulii), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz pamięć robocza (kluczowy wskaźnik trudności specyficznych i ryzyka niepowodzeń edukacyjnych).

Dla kogo jest przeznaczony?

Test jest odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat, a więc posiada także szeroko zakrojone normy, również dla osób dorosłych.
Stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój nie jest w pełni typowy, precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Dlaczego test inteligencji dla dzieci SB5?

Test jest pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej, widnieje w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

Jak przygotować się do badania psychologicznego?

– zadbać o wypoczynek i zapewnić lekkostrawny posiłek,
– zarezerwować odpowiednią ilość czasu uwzględniając czas przed i po badaniu (np. przyjemna lub relaksująca aktywność dla osoby badanej po badaniu),

Zabrać niezbędne rzeczy:

–  okulary/aparat słuchowy (w przypadku wady wzroku/słuchu) lub inne sprzęty niezbędne dla funkcjonowania osoby badanej, wynikające z jej indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
–  dokumentacja osoby badanej (dokumentacja medyczna jeśli osoba badana choruje/leczy się, np. książeczka zdrowia, wypisy szpitalne, itp.; wcześniejsze wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych innych badań i konsultacji specjalistycznych; w przypadku dziecka także: świadectwo, opinia z przedszkola/szkoły),
–  zażywane leki,
–  drobna przekąska i woda,
wytwory osoby badanej (np. rysunki, zeszyty dziecka, itp.).

W przypadku badania dziecka: zapewnić obecność drugiego rodzica/opiekuna dla małego dziecka w poczekalni podczas wywiadu.

Koszt wizyty

– Test badający intelekt, Test IQ dla dzieci Skala Inteligencji Stanfort – Binet 5 (SB5): 600 zł

Testy psychologiczne Kalisz

Test SB5 

W Centrum Zdrowia Dziecka Kids Clinic zapewniamy chętnym dostęp do szerokiej gamy usług. Przyjmujemy małych pacjentów oraz młodzież. Zakres przeprowadzanych procedur obejmuje m.in. diagnostykę psychologiczną, w tym indywidualne testy na inteligencję. Posługujemy się szeregiem skutecznych narzędzi, w tym tzw. testem inteligencji Bineta.

Czytaj więcej

Co to jest Skala Stanford Binet?

Wspomniane wyżej badanie to element całościowej diagnozy psychologicznej najmłodszych. Może być wykonywane u osób dorosłych. Ma szerokie zastosowanie – poza precyzyjną oceną zdolności intelektualnych oraz funkcjonowania poznawczego badanych służy też do diagnostyki dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Test nosi nazwę Stanford Binet IQ Test, określa się go także Skalą Stanford Binet. Pierwszą wersję opracowano ponad wiek temu, natomiast najnowsza, Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, powstała stosunkowo niedawno (do Polski dotarła dopiero w 2017 roku). Oparto ją o hierarchiczny model inteligencji Cattell-Horn-Carroll, czyli model CHC umiejętności poznawczych. Był uznawany za jeden z najlepszych modeli opisujących procesy poznawcze. Metoda umożliwia przeanalizowanie stanu wiedzy badanego człowieka, pamięci roboczej, jak również płynnego oraz ilościowego rozumowania. Ponadto skupia się na przetwarzaniu wzrokowo-przestrzennym.

To, co warto podkreślić, opisując test SB5, to fakt, iż każda z pięciu skal dzieli się dodatkowo na werbalną oraz niewerbalną. Dzięki temu każdy badany element zostaje poddany analizie dwukrotnie, co daje kolejne wnioski diagnostyczne.

Test SB5 – co wykazuje?

Podstawowe zadanie, które autorzy wyznaczyli testowi, to precyzyjne badanie możliwie najszerszej grupy ludzi. Skala Stanford Binet pozwala na zdiagnozowanie zarówno osób o niskim poziomie funkcjonowania poznawczego, jak i ponadprzeciętnie uzdolnionych. Prócz tego widełki obejmują wiek – diagnostykę mogą przechodzić badani od 2. do 69. roku życia.

Kiedy przydaje się Skala Inteligencji Stanford-Binet 5?

Zazwyczaj specjaliści sięgają po nią w sytuacji, gdy rozwój pacjenta odbiega od normy. Zwykle badany to dziecko albo nastolatek. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnostyki dają szansę na rzetelne zbadanie stopnia niepełnosprawności umysłowej u osób ze stopniem lekkim oraz umiarkowanym. Można stosować go także w celu rozpoznania najmłodszych wykazujących wybitne zdolności intelektualne.

Test SB5 Kalisz i okolice

Rodzicom, którzy chcieliby, aby ich dziecko przeszło test SB5, Kalisz ma wiele do zaoferowania. W naszym centrum czekają specjaliści z dużym doświadczeniem w diagnostyce oraz leczeniu szeregu schorzeń. Przeprowadzają nowoczesne badania, które znacząco ułatwiają określenie dalszej ścieżki postępowania w ewentualnej terapii.