Opis badania

Jest to urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji tych zmysłów u dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych.

Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą Platformy Badań Zmysłów jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Badania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkół podstawowych.

Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą hamować harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy dzięki czemu umożliwia:

* ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole, 
* wdrożenie wczesnej terapii,
* przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli do pracy z badanym,
* przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,

Koszt badania

– Platforma Badań Zmysłów – 200 zł

kids-clinic-temp

Badania wykonywane są za pomocą systemu Platforma Zmysłów,   opracowanego przez prof. Skarżyńskiego w Światowym  Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach pod Warszawą. System posiada certyfikat urządzenia medycznego. Składa się z interfejsu wraz z oprogramowaniem (testy, badania), audiometru i słuchawek audiometrycznych.

Audiometria tonalna

Badanie mające na celu ocenę progu słyszenia oraz określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności narządu słuchu. Badanie pozwala wykluczyć niedosłuch przewodzeniowy, przewodnictwa powietrznego z zakresie częstotliwości 250 Hz – 8000 Hz, dla ubytku słuchu nie przekraczającego 80dB. Jest to badanie subiektywne, wymagające współpracy pacjenta. Jest to badanie kwalifikujące do przeprowadzania dalszych testów w kierunku CAPD.

—————————————————————————————————————–

GDT (Gap Detection Test) – test rozpoznawania przerw w dźwięku.

Objawy:
trudności w wyodrębnianiu zdań z tekstu, wyrazów ze zdań.

Skutki:
trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z rozumieniem poleceń słownych,

—————————————————————————————————————–

FPT (Frequency Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością, ton wysoki 1122Hz, ton niski 880 Hz.

Objawy:
problemy w różnicowaniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, różnicowaniu wyrazów bliskobrzmiących.

Skutki:
trudności w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, rozumieniu tekstów niedosłownych, pisaniu ze słuchu.

—————————————————————————————————————

DDT (Dichotic Digit Test) – test słyszenia rozdzielnousznego.

Objawy :
trudności z lokalizacją źródła dźwięku, eliminacją bodźców rozpraszających, obniżona uwaga słuchowa i koncentracja, mała podzielność uwagi, zwolnione przetwarzanie informacji ze słuchu, obniżona zdolność habituacji dźwięków co może prowadzić do nadwrażliwości słuchowych

Skutki:
brak skupienia na dłuższych wypowiedziach (np. nauczyciela), brak rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, rozproszenie uwagi przy nawet drobnych dystraktorach.

—————————————————————————————————————

DPT (Duration Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania, ton długi 500ms, ton krótki 250ms.

Objawy:
trudności z wyodrębnianiem głosek w wyrazach, z rozwojem mowy, zaburzona artykulacja, zaburzona analiza i synteza słuchowa wyrazów

Skutki:
trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, w nauce języków obcych

Wynik testu przedstawia odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji. Jest podany w procentach i porównany z normami według Ballis – skala oceny prawidłowych wzorców centralnego przetwarzania słuchowego.

Badanie wykonuje certyfikowany terapeuta Polimodalnej Percepcji Sensorycznej oraz obsługi Platformy Badań Zmysłów.

Czytaj więcej

Co to jest centralne przetwarzanie słuchowe?

Ucho człowieka jest organem odgrywającym niezwykle ważną rolę – pozwalającym komunikować się, a także orientować w przestrzeni. Niektóre poważne problemy związane z nim w literaturze często opisywane są jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder), czyli CAPD i można je wykryć, wykonując stosowne badania. Według definicji American Speech-Language-Hearing Assiociation (ASHA) są to trudności w analizowaniu i wykorzystywaniu informacji na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, przy prawidłowej budowie i działaniu narządu. Procesy wyższych funkcji słuchowych są niezbędne w budowaniu takich umiejętności jak: lokalizacja źródła dźwięku, różnicowanie go, rozpoznawanie wzorców, analiza i synteza czasowych aspektów sygnałów dźwiękowych. Choć brzmi to dość zawile, trudności te dają objawy, szczególnie widoczne u dzieci:

Problemy z zachowaniem:

 • nadruchliwość,
 • nadpobudliwość,
 • niechęć do wykonywania poleceń,
 • częste przeszkadzanie na lekcjach.

Trudności szkolne:

 • w nauce,
 • dysleksja,
 • kłopoty z zapamiętywaniem,
 • opóźnienie w nauce czytania i pisania,
 • problemy w przyswajaniu języków obcych,
 • zaburzenia koncentracji, trudności z utrzymaniem uwagi,
 • zapominanie o pracy domowej, częste gubienie przedmiotów szkolnych.

Kłopoty z mówieniem:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • utrudniona artykulacja,
 • zaburzenia głosu,
 • niepłynność,
 • nieprawidłowe rozumienie mowy,
 • przekręcanie słów blisko brzmiących,
 • niechęć do wypowiadania się,
 • mówienie w nadmiarze,
 • zaburzona melodyka mowy.

Trudności psychologiczne:

 • brak wiary we własne siły,
 • obniżone poczucie wartości,
 • niska pewność siebie,
 • wycofanie,
 • niechęć do podjęcia próby wykonania zadania.

Naszym zadaniem jako dorosłych – nie tylko terapeutów, lekarzy, wychowawców, pedagogów, ale i rodziców – jest wychwycenie tych objawów i podjęcie szczegółowej diagnozy w kierunku CAPD, badanie, a przypadku takiej potrzeby przeprowadzenie terapii. Dzieci, które odbieramy jako niegrzeczne, krnąbrne, uparte, leniwe, często borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie same sobie poradzić. Codzienne funkcjonowanie osób z CAPD jest opatrzone wieloma problemami. Napominanie bądź karanie ich za zachowanie niestety nie pomaga rozwiązać tych problemów, a w niektórych przypadkach może sprawy znacznie pogorszyć. Badanie centralnego przetwarzania słuchowego nie zajmie wiele czasu, a jego wynik może okazać się bardzo cenną podpowiedzią, pozwalającą prawidłowo ocenić stan pociechy i zapewnić jej wsparcie w rozwoju.

Powyższe trudności często nie wynikają ze złej woli dziecka, ale mogą mieć swoją przyczynę w zaburzeniach centralnego przetwarzania słuchowego CAPD. Niedostateczny lub nieharmonijny rozwój wyższych funkcji słuchowych może powodować trudności:

 • z rozumieniem poleceń złożonych,
 • w koncentracji słuchowej,
 • ze słyszeniem mowy w hałasie,
 • z wyodrębnianiem słów z otaczającego szumu,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z rozumieniem zbyt szybkiej mowy.

Jak odbywa się diagnoza CAPD?

Kwalifikację do badania zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego CAPD wydaje lekarz laryngolog, który wyklucza zmiany chorobowe narządu. Do szczegółowej diagnozy wykorzystujemy moduł diagnostyczny – Platformę Zmysłów, opracowaną przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach.

Co składa się na kompleksową diagnozę CAPD?

Rodzice, których dzieci borykają się z wyżej wymienionymi problemami, powinni przede wszystkim skoncentrować się na bardzo dokładnej diagnostyce nie tylko dotyczącej zmysłów, ale również psychologicznej. Dzięki temu możliwe jest wykluczenie innych schorzeń, mogących być przyczyną tego rodzaju objawów. Zanim podejmie się jakiekolwiek kroki w kierunku terapii, należy precyzyjnie ustalić, czego i w jakim stopniu dotyczą zaburzenia. W tym celu wykonuje się podstawowe badania przedstawione poniżej.

Słuchowe:

Pierwszym sposobem wykluczania innych schorzeń jest badanie słuchu metodą audiometrii tonalnej. Jeśli wynik jest pozytywny, przechodzimy do diagnozy wyższych funkcji słuchowych:

• DDT – test rozdzielnousznego słyszenia,

• FPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością,

• DPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania dźwięku.

Mowy:

• rozumienie przekazu dźwiękowego w szumie,

• słuch fonematyczny,

• nazywanie,

• wyodrębnianie słów z tła.

Lateralizacji:

Wywiad psychologiczny – jest to niezwykle ważny element diagnozy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Badanie to ma na celu określenie, czy występuje dominacja jednej ze stron organizmu nad drugą, i w jakim stopniu. Sporządzają je rodzice dziecka na podstawie wytycznych omówionych wcześniej przez specjalistę. Jego rzetelność ma decydujące znaczenie dla przygotowania psychologicznego aspektu terapii. Po zebraniu i opracowaniu wszystkich danych przygotowywana jest indywidualna terapia słuchowa przeprowadzana na Stymulatorze Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – SPPS.

O metodzie SPPS

Do terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego potwierdzonych badaniem wykorzystywane jest innowacyjne urządzenie SPPS – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Zostało ono opracowane w Centrum Słuchu i Mowy, ośrodku działającym od 2004 r. w Kajetanach pod Warszawą. CSiM oprócz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy, głosu i równowagi zajmuje się również projektami badawczo-rozwojowymi, które pozwoliły wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania jak: Platforma Zmysłów i Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Autorami SPPS są prof. Piotr H. Skarżyński, prof. Zdzisław Kurkowski i dr Łukasz Bruski. Urządzenie zostało nagrodzone licznymi nagrodami w kraju i za granicą m.in. złotym medalem w kategorii wynalazków na Światowych Targach Japan Desing, Idea&Invention Expo-2018 w Tokio.

SPPS jest przeznaczony dla osób z trudnościami w komunikacji językowej, u których podłoża leżą centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Spośród innych terapii tę metodę wyróżnia zintegrowanie stymulacji z treningiem psychologicznym, co zwiększa efektywność działania.

Wczesne wykrycie trudności ze słyszeniem poprzez badanie CAPD – co daje?

Uważna obserwacja rozwoju malucha poprzez sprawdzanie, jak zachowuje się nie tylko w domu, ale również w środowisku rówieśniczym, może dać bardzo wiele informacji na temat jego rozwoju. Bardzo często nietypowe zachowanie dziecka wynika z jego wewnętrznych trudności z prawidłowym odbieraniem bodźców. Badanie przetwarzania słuchowego to obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych, a przy tym nieinwazyjnych i bezpiecznych metod przekonania się, czy kłopoty w szkole lub opóźnienie rozwoju wynikają z zaburzeń narządu słuchu. Im wcześniej CAPD zostanie zdiagnozowane, tym szybciej można włączyć terapię. To z kolei zwiększa możliwość poprawy poziomu skupienia u dziecka i pozwala mu poczuć się lepiej oraz pewniej w czasie, kiedy nabywa ono niezwykle ważnych społecznych umiejętności.

W jakim wieku wykonać badanie CAPD?

W przypadku tego rodzaju diagnostyki bardzo istotne jest, aby dziecko współpracowało – potrafiło zareagować na bodziec, rozumiało podawane polecenia i umiało określić swoje doznania. Tym samym badanie centralnego przetwarzania słuchowego zaleca się wykonać u przedszkolaków w wieku od 4. roku życia. To moment, w którym można skorygować jeszcze wiele trudności, które u niego występują, przed pojawieniem się poważnych opóźnień w nauce mówienia, czytania, pisania czy liczenia.

Jak wygląda i ile trwa badanie CAPD?

Jest to dość złożona diagnostyka, która rozpoczyna się wywiadem, a kończy opracowaniem planu terapii. Całe badanie centralnego przetwarzania słuchowego może trwać około 3 godzin, jest dla dziecka bezbolesne i bezstresowe. Polega głównie na powtarzaniu wyemitowanych dźwięków na różnym tle oraz ocenie równowagi i zachowań małego pacjenta. Warto zatem przeznaczyć na nie wolny dzień lub popołudnie, aby z pełną diagnozą móc rozpocząć terapię, która opiera się głównie na pracy opiekunów z maluchem w domu, podczas wykonywania codziennych czynności.