§1 Informacje ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin odnosi się do usług świadczonych przez KidsClinic sp. j. z siedzibą w Kaliszu (62-800) na ulicy Asnyka 25, w tym usług dostępnych dla Pacjentów za pośrednictwem sklepu internetowego zwanego dalej Serwisem lub zamawiając usługę e-konsultacji bezpośrednio w placówce przychodni KidsClinic.
 2. Z Serwisu można korzystać poprzez stronę internetową www.kidsclinic.pl Przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z portalu.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych o Pacjencie.
 4. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne,
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Definicje

 1. Pojęcia używane w dalszej części Regulaminu oznaczają:
  1. E-recepta– recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wydawania recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745),
  2. IKP – Internetowe Konto Pacjenta– konto udostępniane w serwisie pacjent.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia,
  3. Lekarz– osoba świadcząca usługi telemedyczne, wykonująca zawód na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
  4. Osoba wykonująca zawód medyczny– osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
  5. Pacjent– osoba korzystająca za pośrednictwem Serwisu z usług Świadczeniodawcy, będąca pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  6. Serwis Internetowy– sklep internetowy przychodni KidsClinic, który korzystając z aplikacji internetowej mydredm służy do łączenia Pacjentów z Świadczeniodawcami w czasie rzeczywistym poprzez transmisję strumieniową wideo na żywo i/lub audio, a także telefonicznie, mailowo lub przy pomocy innych technologii komunikacyjnych w celu uczestniczenia w usługach telemedycyny,
  7. Świadczeniodawca– lekarz i inne osoby wykonujące zawód medyczny,
  8. Usługi telemedyczne / Telekonsultacje– świadczenia opieki zdrowotnej na odległość z wykorzystaniem interaktywnej technologii audio i/lub wideo, a także telefonicznie bez bezpośredniego badania przedmiotowego Pacjenta, w której Pacjent i Świadczeniodawca nie znajdują się w tym samym miejscu fizycznie, rozumiane jako wszelkie świadczenia, których charakter oraz specyfika pozwalają przyjąć, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta mogą one być udzielane w takim trybie,
  9. Zaświadczenie lekarskie– zaświadczenia wystawiane przez Świadczeniodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3 Organizator udzielania świadczeń telemedycznych

 1. Organizatorem udzielania świadczeń telemedycznych jest spółka KidsClinic sp. j. z siedzibą przy ul. Adama Asnyka 25 w Kaliszu (62-800), posiadająca numer NIP: 6182172559.
 2. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 201933
 3. Dane kontaktowe organizatora udzielania świadczeń telemedycznych:
  1. adres e-mail: przychodnia@kidsclinic.pl,
  2. numer telefonu: +48 510935395 dostępny w dni powszednie w godzinach 07:00-20:00)
 4. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych zapewnia platformę technologiczną „mydyredm” i infrastrukturę do łączenia Pacjentów z uczestniczącymi Świadczeniodawcami w czasie rzeczywistym poprzez transmisję strumieniową wideo i/lub audio na żywo lub inne technologie komunikacyjne, a także telefonicznie w celu uczestniczenia w usługach telemedycyny, a także może świadczyć inne rodzaje usług, w tym administracyjne i informacyjne.

§4 Rejestracja w portalu

 1. W celu skorzystania z usług telemedycznych Pacjent winien dokonać zakupu e-konsultacji do badania – pasożyty jelitowe komplex, za pośrednictwem strony kidsclinic.pl. Rejestracja powoduje założenie indywidualnego konta Pacjenta w programie mydyredm na którym pracują osoby wykonujące zawód medyczny.
 2. W trakcie rejestracji koniecznym jest podanie następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. PESEL,
  4. płeć,
  5. adres e-mail,
  6. telefon,
 3. Celem skorzystania ze świadczeń usług telemedycznych Pacjent musi złożyć następujące oświadczenia:
  1. oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu,
  2. oświadczenie, iż podane przez niego dane są kompletne i zgodne z prawdą,
  3. oświadczenie, iż jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad poufności dotyczących swojego loginu i hasła do Serwisu internetowego, tj. takiego działania, które ograniczy możliwość uzyskania danych dostępowych oraz korzystanie z Serwisu Internetowego przez osobę trzecią.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż podane dane osobowe są niezgodne z prawdą lub konto jest wykorzystywane przez inną niż Pacjent osobę, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Pacjenta w Portalu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 6. W przypadku podejrzenia, iż osoba trzecia pozyskała login i hasło do Serwisu internetowego oraz posiada potencjalną możliwość nieautoryzowanego korzystania z Serwisu internetowego w imieniu Pacjenta, Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pod adresem mailowym przychodnia@kidsclinic.pl.
 7. Każdy Pacjent może założyć tylko jedno konto w Serwisie internetowym.
 8. Zabroniona jest rejestracja w Portalu w imieniu innej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka w ramach swojego konta Pacjenta zakłada konto dla dziecka.
 9. Korzystanie z Serwisie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy: posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z Internetu, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarka www.
 10. Akceptując warunki użytkowania portalu Pacjent potwierdza, że rozumie i zgadza się z poniższymi zasadami:
  1. Pacjent rozumie, że usługa może dostarczyć oczekiwanych korzyści z zastosowania telemedycyny w jego opiece, ale nie może zagwarantować ani zapewnić żadnych rezultatów,
  2. Pacjent rozumie, że przepisy prawa chroniące prywatność i bezpieczeństwo informacji dotyczących zdrowia mają zastosowanie do telemedycyny i  zapoznał się z politykę prywatności, która bardziej szczegółowo opisuje te zabezpieczenia.

§5 Świadczenia – informacje ogólne

 1. Świadczenia telemedyczne oferowane przez Świadczeniodawców przy użyciu Serwisu internetowego obejmują udzielanie świadczeń, których charakter oraz specyfika pozwala przyjąć, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta mogą one być udzielane na odległość. W szczególności są to konsultacje medyczne, dotyczące leczenia choroby pasożytniczej na podstawie wyników badania pasożyty jelitowe komplex, wystawienie e-recepty na jeden z trzech leków: Albendazol, Metranidazol lub Mebendazol w zależności od wskazań medycznych.
 2. Świadczenia telemedyczne są udzielane przez zespół wykwalifikowanych Świadczeniodawców, posiadających specjalizacje zgodne z wymaganiami wykonywanego zawodu lub będących w trakcie specjalizacji.
 3. Świadczeniodawcy zobowiązują się bezwarunkowo do starannego, czytelnego i niezwłocznego udzieleniu usługi, prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana i udostępniana przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony są zobowiązane zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji zgodnie z RODO.
 4. Podczas konsultacji telemedycznej ze Świadczeniodawcą szczegóły dotyczące historii stanu zdrowia Pacjenta oraz osobiste informacje dotyczące stanu zdrowia mogą być omawiane za pomocą interaktywnej technologii audio i/lub wideo i/lub innych technologii telekomunikacyjnych, a także telefonicznie, a Świadczeniodawca może przeprowadzić badanie za pomocą tych technologii. W zależności od historii choroby lub stanu zdrowia, Pacjent może zostać poproszony o podanie informacji za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
 5. Usługi telemedyczne otrzymywane od Świadczeniodawców nie mają na celu zastąpienia relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzem opieki specjalistycznej, ani spełniania funkcji zakładu opiekuńczo-leczniczego. W nagłych wypadkach należy zwrócić się o pomoc doraźną, udając się do najbliższej placówki medycznej, jeśli jest ona zalecana przez Świadczeniodawcę lub w razie potrzeby kontynuować konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub innymi pracownikami ochrony zdrowia, zgodnie z zaleceniami.

§6 Świadczenie usług telemedycznych

 • 6 Świadczenie usług telemedycznych
 1. Usługi telemedyczne świadczone są przez Świadczeniodawców na podstawie przeprowadzonego wywiadu o stanie zdrowia Pacjenta lub informacji udzielonych przez Pacjenta, oraz na podstawie wyniku badania pasożyty jelitowe komplex, zakupionego w serwisie internetowym KidsClinic, bezpośrednio w placówce KidsClinic lub w laboratorium Allergen. Jeżeli pacjent posiada wynik badania pasożyty jelitowe komplex, a nie zakupił go przez serwis internetowy kidsclinic.pl powinien wysłać wynik drogą mailową na adres przychodnia@kidsclinic.pl i opisać zaistniałą sytuacje.
 2. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność udzielonych informacji.
 3. Organizator udzielania świadczeń nie weryfikuje statusu ubezpieczenia. W związku z tym Pacjent akceptuje, że leki są nierefundowane.
 4. Świadczenie usługi e-konsultacji:
  1. Aby moc skorzystać z usługi e-konsultacja pasożyty jelitowe komplex należy wcześniej zakupić badanie „pasożyty jelitowe komplex” na stronie internetowej kidsclinic.pl . E-konsultacja jest możliwa jedynie gdy pacjent posiada wynik pozytywny na pasożyty jelitowe. Warunkiem koniecznym jest dołączenie badania w momencie wypełniania ankiety medycznej przy zakupie usługi e-konsultacja pasożyty jelitowe komplex.
  2. Po zakupieniu badania, wykonaniu i otrzymaniu pozytywnego wyniku, świadczącego o obecności pasożytów jelitowych, Pacjent może przystąpić do zakupu usługi e-konsultacja z e-receptą pasożyty jelitowe komplex.
  3. Po wejsciu na serwis internetowy kidsclinic.pl Pacjent przechodzi do zakładki sklep, następnie wybiera produkt e-konsultacja z e-receptą pasożyty jelitowe komplex następnie dodaje produkt do koszyka i wybiera przycisk zamówienie.
  4. Następnie pacjent udziela odpowiedzi w Formularzu medycznym:
   1. Jeżeli konsultacja dotyczy osoby poniżej 18 roku życia, pacjent zaznacza tę opcje w formularzu medycznym i podaje również dane prawnego opiekuna osoby nieletniej,
   2. Jeżeli Pacjent jest uczulony na wszystkie leki wypisane w formularzu tj. Albendazol, Mebendazol, Metranidazol lub jest w ciąży bądź karmi piersią, nie będzie mógł dokończyć wypełniania formularza, usługa nie będzie możliwa do wykonania a Pacjent winien skorzystać ze stacjonarnej wizyty lekarskiej.
   3. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania umieszczone w formularzu medycznym, pacjent dołącza wynik badania za pomocą przycisku – wybierz plik.
 1. Po wypełnieniu formularza pacjent wypełnia następnie pola dotyczące danych do płatności.
 2. Pacjent następnie powinien zapoznać się, a następnie potwierdzić, że zapoznał się z:
  1. Regulaminem serwisu internetowego,
  2. Regulaminem korzystania z usługi e-konsultacji,
  3. Polityką przetwarzania danych osobowych.
 3. Pacjent następnie powinien wybrać metodę płatności i kliknąć: kupuję i płacę.
 4. Od momentu zaksięgowania środków na koncie Pacjent otrzyma w ciągu 48 godzin kod sms z e-receptą na lek który pomoże zredukować pasożyty jelitowe z organizmu, w zależności od ich rodzaju, oraz zalecenia na adres poczty elektronicznej, jak postępować przy leczeniu choroby. W ciągu 48 godzin od zaksięgowania środków na koncie może zadzwonić do Pacjenta lekarz obsługujący e-konsultacje w celu uzupełnienia wywiadu medycznego.
 5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, Pacjent zostanie poinformowany o tym fakcie i poproszony o uzupełnienie przekazanych informacji za pośrednictwem Serwisu internetowego (uzupełnienie ankiety medycznej, chat ze świadczeniodawcą, rozmowa telefoniczna lub email).
 6. Świadczenie w ramach usługi telemedycznej zostanie udzielone Pacjentowi – poprzez wysłanie zaleceń drogą elektroniczną na adres mailowy oraz wysłanie kodu e-recepty na podany numer telefonu w terminie do 2 dni roboczych od momentu, zarejestrowania płatności za usługę. W razie gdyby w danym momencie obłożenie Świadczeniodawców lub inne względy powodowały, że udzielenie świadczenia nie jest możliwe niezwłocznie, Pacjent zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms.
 7. Świadczeniodawcy zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usługi telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony Pacjenta lub podejrzenia przekazywania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego przez Świadczeniodawcę do Pacjenta, z zastrzeżeniem warunków, jakie powinny zostać spełnione w sytuacji odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn.zm.).
 8. Jednostkowa usługa telemedyczna trwa do 15 minut (jedna jednostka czasu), jednakże Pacjent może być obsługiwany przez Świadczeniodawcę przez okres czasu adekwatny do jego stanu zdrowia, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania usługi telemedycznej.
 9. Lekarze wykonują konsultacje 4 razy w tygodniu w godzinach od 15:00 do 20:00 w związku z czym wizyta może się odbyć do 24 godzin od momentu zamówienia.
 10. Jeżeli lekarz ma wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty, może odmówić jej wystawienia. Mogą to być wątpliwości natury medycznej, przeciwwskazania, błędy w wypełnionej ankiecie medycznej lub brak wyraźnych wskazań do leczenia. W takim wypadku środki pieniężne za dokonaną konsultację medyczną nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień § 12 Regulaminu.
 11. Po wypełnieniu formularza i opłaceniu konsultacji Pacjent może być poproszony o oczekiwanie na telefon do momentu, kiedy zadzwoni do niego lekarz. Taki kontakt następuje na podany przez Pacjenta w formularzu numer telefonu, w godzinach pracy lekarza, W uzasadnionych przypadkach kontakt z lekarzem może się wydłużyć. Po trzech bezskutecznych próbach nawiązania kontaktu z Pacjentem, które uniemożliwiają wykonanie e-konsultacji, jest ona zamykana, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków.

§7 E-recepta

 1. Jednym ze świadczeń jest możliwość wystawienia przez lekarza e-recepty po uprzednio przeprowadzonej Telekonsultacji medycznej. Świadczeniodawca wystawia tylko receptę na lekarstwa związane z leczeniem choroby pasożytniczej na podstawie wcześniej zrobionego badania „pasożyty jelitowe komplex”. Recepta nie będzie wystawiona na refundacje z narodowego funduszu zdrowia.
 2. E-recepta będzie wysłana wiadomością sms, może zostać wydana jako wydruk informacyjny i przesłana pocztą elektroniczną, lub zapisana w Internetowym Koncie Pacjenta.
 3. W celu skorzystania z możliwości zapisania i odczytania e-recepty w Internetowym Koncie Pacjenta koniecznym jest dokonanie rejestracji na stronie pacjent.gov.pl.
 4. Data ważności e-recepty liczona jest począwszy od daty jej wystawienia lub daty określonej jako „data realizacji od” na 30 dni.
 5. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych ani Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece, w przypadku jej prawidłowego wystawienia zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie informacji udzielonych przez Pacjenta.
 6. Zastrzega się, iż Świadczeniodawca może odmówić wydania e-recepty w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie w tym zakresie, lub też w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Pacjent przekazał nieprawdziwe lub nierzetelne informacje.

§7a Dane osobowe gromadzone na potrzeby E-recepty

 1. Dane osobowe szczególnie chronione (dane osobowe szczególnej kategorii zgodnie z RODO) tzw. dane wrażliwe, tj. dane osobowe dotyczące Państwa stanu zdrowia, pochodzenia rasowego i etnicznego oraz dane genetyczne, przetwarzane są przez Administratora wyłącznie za wyraźną zgodą każdego z naszych Pacjentów.
 2. Szczególnie ważne dla Państwa i wrażliwe dane osobowe szczególnie chronione dotyczące Państwa zdrowia, przetwarzane są w przypadku chęci skorzystania z funkcjonalności serwisu Kidclinic, który pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji zawierających dane dotyczące stanu zdrowia naszych Pacjentów, który pozwala na uzyskanie odpowiedniej recepty na podstawie podanych przez Państwa danych dotyczących Państwa zdrowia.
 3. Dane osobowe o Państwa zdrowiu, są przez nas szczególnie chronione, dostępne są wyłącznie dla tych osób spośród pracowników/współpracowników Administratora, którzy objęci są tajemnicą ustawową/zawodową, uprawniającą do dostępu do danych medycznych naszych Użytkowników oraz ścisłego kręgu osób, które są niezbędne do świadczenia usług dla naszych Pacjentów.
 4. Każdy z Państwa jako Pacjent serwisu KidsClinic ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią naszej Polityki prywatności.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez spółkę KidsClinic jako Administratora danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa, jako Pacjentów, którym oferujemy usługi naszych lekarzy w ramach serwisu internetowego, tj. na podstawie odpowiedniego przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, w szczególności danych dotyczących zdrowia każdego z naszych Pacjentów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust 2 lit. a) RODO, tj. wyraźna zgoda Pacjenta serwisu KidClinic. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych naszych Pacjentów przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.
 7. Dane osobowe naszych Pacjentów przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, wyłącznie, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony jest na Administratora przez szczególne przepisy prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy dla naszych Pacjentów ma charakter ciągły np. subskrypcja Newslettera dla Pacjentów portalu KidsClinic bądź prowadzenie konta w serwisie internetowym. W przypadku tych usług dla Pacjentów dane osobowe gromadzone są przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wydłużony o okres przedawnienia roszczeń związanych z naszymi usługami dla Pacjentów serwisu KidsClinic, tj. 3 lata od dnia zakończenia świadczenia tych usług. W przypadku zapisania się przez Pacjenta serwisu KidsClinic do Newslettera dla Pacjentów, dane osobowe w tym celu gromadzone będą przetwarzane, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na wysyłkę informacji handlowych, marketingowych.
 8. W przypadku danych osobowych szczególnie chronionych dotyczących zdrowia Państwa, jako naszych Pacjentów – dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej Pacjentów.
 9. Źródłem przetwarzanych przez KidsClinic danych Pacjentów jesteście Państwo, jako osoby, które przekazały nam swoje dane w celu wykonania usługi przez naszych lekarzy. Odbiorcami danych mogą być podmioty medyczne, tj. specjaliści lekarze świadczące usługi medyczne dostępne w serwisie KidsClinic dla naszych Pacjentów.
 10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Do państw trzecich mogą być jedynie przekazywane zanonimizowane informacje, zupełnie oderwane od danych osobowych naszych Pacjentów, pozwalających na identyfikację jakiegokolwiek Pacjenta serwisu KidsClinic.
 11. Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Pacjenta. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi medyczne, których wykonania zamawia Pacjent za pośrednictwem serwisu KidsClinic, jeżeli jest to niezbędne do wykonania dla Pacjenta konkretnej usługi. W pozostałym zakresie dane mogą być udostępniane wyłącznie wskazanym przez prawo podmiotom tj. organom władzy publicznej i administracji w szczególności: organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym podstawy w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej spółki, jako Administratora danych osobowych Pacjentów. W takim wypadku, jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone nam przez naszych Pacjentów dane osobowe, ale robi to wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia. Na wyraźną prośbę Pacjenta Administrator ma obowiązek dopełnić obowiązku informacyjnego poprzez przekazanie Pacjentowi informacji o podmiotach, którym powierza on do przetwarzania dane osobowe.
 13. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO każdy Pacjent, którego dane osobowe przetwarzamy, jako Administrator danych ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych Pacjenta,
  3. usunięcia danych Pacjenta (prawo do bycia zapomnianym) – zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego prawa, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wywiązania się przez KidsClinic z obowiązków wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pacjentów.
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  7. niepodlegania profilowaniu,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 14. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości drogą mailową na adres poczty elektronicznej przychodnia@kidsclinic.pl
 15. Każdy stwierdzony przez nas przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Pacjentów serwisu KidsClinic zostanie odpowiednio i zgodnie z prawem udokumentowany, a w razie wystąpienia sytuacji określonych w przepisach RODO, o takim naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informowane będą zgodnie z prawem, odpowiednie osoby oraz właściwe organy np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności serwisu KidsClinic, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§8 Zobowiązania pacjenta

 1. Pacjent w trakcie korzystania z usług telemedycznych zobowiązuje się do:
  1. podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących stanu jego zdrowia, gdyż podanie informacji nieprawdziwych może negatywnie wpłynąć na dalsze świadczenie usługi telemedycznej,
  2. zapoznawania się z wszelką korespondencją udostępnioną mu za pośrednictwem portalu,
  3. przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez Świadczeniodawcę oraz dołączoną do leku ulotką, z którą powinien się zapoznać. W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem leków należy podjąć kontakt ze Świadczeniodawcą bądź innym lekarzem lub farmaceutą,
  4. akceptacji decyzji lekarza, która jest ostateczna i nie będzie podlegała dalszej korespondencji, w ramach jednej usługi telemedycznej,
  5. przyjęcia do wiadomości, iż w stanach podejrzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego Pacjenta:
   • organizator udzielania świadczeń telemedycznych lub Świadczeniodawca mogą skontaktować się ze służbami medycznymi bez potrzeby wyrażania zgody przez Pacjenta w celu wezwania dla niego pomocy pod nr. tel. 112;
   • jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, Pacjent sam powinien w takiej sytuacji wezwać pogotowie ratunkowe dzwoniąc na nr tel. 112;
   • w sytuacji przedłużającego się problemu technicznego, utrudniającego możliwość skorzystania z Portalu, pacjent powinien udać się po pomoc do najbliższej placówki opieki zdrowotnej lub zadzwonić pod nr tel. 112;
  6. poinformowania Świadczeniodawcy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych w wyniku zażycia przepisanego przez Świadczeniodawcę, a także gdy jego zastosowanie budzi jakikolwiek niepokój Pacjenta,
  7. zapoznania się z ulotką dołączoną do leku,
  8. kontaktu z lekarzem rodzinnym w razie wystąpienia skutków ubocznych leku,
  9. złożenia oświadczenia, że w pełni rozumie zadane mu pytania,
  10. złożenia oświadczenia, że formularz medyczny został wypełniony przez Pacjenta osobiście i jest on zgodny z prawdą.

§9 Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem usług telemedycznych przez Świadczeniodawców za pośrednictwem Serwisu internetowego lub związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu internetowego,
 2. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  1. dane wskazane zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, pozwalające na identyfikację pacjenta, tj.: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny na który ma być wysłana odpowiedź,
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia które jest przedmiotem reklamacji, wykonaniu usługi telemedycznej lub problemu związanego bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.
 3. Reklamacje dotyczące złożonego zamówienia należy kierować na adres korespondencyjny: przychodnia@kidsclinic.pl.
 4. Rozpatrzenie uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu uwag lub reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail lub/i adres korespondencyjny, wskazany zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 powyżej.

§10 Ceny usług

 1. Cena usługi telekonsultacji wynosi 200zł

§10a Zasady dokonywania rozliczeń

 1. Wszelkie płatności dokonywane na rzecz Organizatora udzielania świadczeń telemedycznych odbywają się za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
 2. W przypadku płatności dokonywanych na rzecz Organizatora za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora udzielania świadczeń telemedycznych.
 3. Wszelkie zwroty płatności na rzecz Pacjenta dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
 4. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności, stojących po stronie systemu płatności internetowych lub banku.

§12 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Telemedycznych zawierana jest na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania płatności przez Pacjenta.
 3. Jeżeli telekonsultacja została przez Pacjenta opłacona, ale nie została dokończona z przyczyn opisanych w § 6 ust. 11-14 Regulaminu, Pacjent w ciągu 14 dni od zawarcia umowy może poprzez wiadomość e-mail na adres: przychodnia@kidsclinic.pl wnioskować o zwrot środków pieniężnych za niedokończoną konsultację. W takim przypadku kwota zapłacona przez Pacjenta zostanie mu zwrócona w terminie 5 dni roboczych na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty, z zastrzeżeniem, że zwrot zostanie pomniejszony o część kosztu świadczenia usługi, tj. o kwotę 50,00 PLN (słownie: dziesięć złotych)

§13 Zasady ponoszenia odpowiedzialności

 1. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie wykonuje jakichkolwiek czynności w zakresie zarządzania medycznego i kontroli nad świadczeniem klinicznych i innych usług opieki zdrowotnej świadczonych na rzecz Pacjentów przed Świadczeniodawców, a wszystkie diagnozy, procedury i inne profesjonalne usługi opieki zdrowotnej są świadczone i wykonywane wyłącznie przez licencjonowany personel medyczny, tj. Świadczeniodawców, którzy podpisali niezależnie umowy z Organizatorem udzielania świadczeń telemedycznych w zakresie świadczenia przez nich usług.
 2. Świadczeniodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje usługi, ich zgodność z aktualną wiedzą medyczna oraz zgodność z wszelkimi wymaganiami, mającymi zastosowanie do ich prawa wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych nie świadczy samodzielnie żadnych usług medycznych, lekarskich ani innych usług Świadczeniodawców, zatem nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Świadczeniodawców. Organizator, ani osoby trzecie, które promują jego usługi, nie ponoszą odpowiedzialności za profesjonalne porady, które uzyskuje Pacjent od Świadczeniodawców za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych ani Świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 4. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych ani Świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przyjmowania leków przez Pacjenta niezgodnie z zaleceniami lekarza oraz informacjami zawartymi na ulotce.
 5. W przypadku wystąpienia nagłej sytuacji, określonej w § 8 lit. e) Regulaminu, Świadczeniodawca niezwłocznie informuje właściwe służby, w szczególności poprzez wykonanie telefonu na nr 112, o zdarzeniu ze wskazaniem okoliczności, które mogą być istotne przy niesieniu Pacjentowi pomocy (imię i nazwisko, miejsce przebywania Pacjenta, określenie prawdopodobnej przyczyny zagrożenia życia lub zdrowia, wskazanie innych relewantnych schorzeń, na które cierpi Pacjent). Postępowanie w sposób wskazany powyżej stanowić będzie wypełnienie wynikających z przepisów prawa obowiązków postępowania w stanie nagłym.
 6. Systemy elektroniczne, z których korzysta Organizator udzielania świadczeń telemedycznych, zawierają sieci i protokoły bezpieczeństwa oprogramowania w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji zdrowotnych. Jednakże w niektórych przypadkach protokoły bezpieczeństwa mogą zawieść i spowodować naruszenie prywatności i/lub osobistych informacji zdrowotnych. W takim przypadku Organizator udzielania świadczeń telemedycznych podejmie wszelkie przewidziane środki w celu zapobieżenia naruszeniom, zgodnie z przepisami RODO.
 7. Zabronione jest używanie Serwisu internetowego w sposób niewłaściwy i świadome wprowadzanie do niego tzw. wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Pacjentowi nie wolno próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do Serwisu internetowego (w tym w imieniu innej osoby), serwera, na którym działa Portal, komputerów lub baz danych podłączonych do Portalu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu internetowego treści bezprawnych. Organizator udzielania świadczeń telemedycznych będzie zgłaszał każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować poprzez ujawnienie tożsamości osoby dokonującej określonych powyżej czynności. W przypadku takiego naruszenia konto Pacjenta w Serwisu internetowym może zostać natychmiast zablokowane.

§14 Regulamin e-sklepu i Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności oraz polityka plików cookies są dostępne w Portalu oraz udostępniane Pacjentowi w chwili rejestracji. Określają one zasady przetwarzania zebranych danych osobowych oraz informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na Portalu.

§15 Informacje zamieszczane na portalu

 1. Ogólne informacje medyczne znajdujące się na Serwisu internetowym – w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji umieszczanych w Panelu Pacjenta – nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na Portalu.

§16 Pozostałe postanowienia

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby/adresu pozwanego.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.