Opis badania

Jest to urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji tych zmysłów u dzieci (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych), młodzieży i dorosłych.

Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, słuchu i mowy. Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą Platformy Badań Zmysłów jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Badania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkół podstawowych.

Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą hamować harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami.

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy dzięki czemu umożliwia:

* ocenę fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w szkole, 
* wdrożenie wczesnej terapii,
* przygotowanie kadry placówek oświatowych (poradni psychologiczno- pedagogicznych, szkół i przedszkoli do pracy z badanym,
* przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,

Koszt badania

– Platforma Badań Zmysłów – 390 zł

kids-clinic-temp

Badania wykonywane są za pomocą systemu Platforma Zmysłów,   opracowanego przez prof. Skarżyńskiego w Światowym  Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach pod Warszawą. System posiada certyfikat urządzenia medycznego. Składa się z interfejsu wraz z oprogramowaniem (testy, badania), audiometru i słuchawek audiometrycznych.

Audiometria tonalna

Badanie mające na celu ocenę progu słyszenia oraz określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności narządu słuchu. Badanie pozwala wykluczyć niedosłuch przewodzeniowy, przewodnictwa powietrznego z zakresie częstotliwości 250 Hz – 8000 Hz, dla ubytku słuchu nie przekraczającego 80dB. Jest to badanie subiektywne, wymagające współpracy pacjenta. Jest to badanie kwalifikujące do przeprowadzania dalszych testów w kierunku CAPD.

—————————————————————————————————————–

GDT (Gap Detection Test) – test rozpoznawania przerw w dźwięku.

Objawy:
trudności w wyodrębnianiu zdań z tekstu, wyrazów ze zdań.

Skutki:
trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z rozumieniem poleceń słownych,

—————————————————————————————————————–

FPT (Frequency Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością, ton wysoki 1122Hz, ton niski 880 Hz.

Objawy:
problemy w różnicowaniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, różnicowaniu wyrazów bliskobrzmiących.

Skutki:
trudności w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, rozumieniu tekstów niedosłownych, pisaniu ze słuchu.

—————————————————————————————————————

DDT (Dichotic Digit Test) – test słyszenia rozdzielnousznego.

Objawy :
trudności z lokalizacją źródła dźwięku, eliminacją bodźców rozpraszających, obniżona uwaga słuchowa i koncentracja, mała podzielność uwagi, zwolnione przetwarzanie informacji ze słuchu, obniżona zdolność habituacji dźwięków co może prowadzić do nadwrażliwości słuchowych

Skutki:
brak skupienia na dłuższych wypowiedziach (np. nauczyciela), brak rozumienia mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, rozproszenie uwagi przy nawet drobnych dystraktorach.

—————————————————————————————————————

DPT (Duration Pattern Test) – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania, ton długi 500ms, ton krótki 250ms.

Objawy:
trudności z wyodrębnianiem głosek w wyrazach, z rozwojem mowy, zaburzona artykulacja, zaburzona analiza i synteza słuchowa wyrazów

Skutki:
trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, w rozumieniu tekstów słuchanych, rozumieniu poleceń słownych, rozumieniu kontekstu wypowiedzi, w nauce języków obcych

Wynik testu przedstawia odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji. Jest podany w procentach i porównany z normami według Ballis – skala oceny prawidłowych wzorców centralnego przetwarzania słuchowego.

Badanie wykonuje certyfikowany terapeuta Polimodalnej Percepcji Sensorycznej oraz obsługi Platformy Badań Zmysłów.

Czytaj więcej

Co to jest centralne przetwarzanie słuchowe?

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego w literaturze często opisywane są jako centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorder) CAPD. Wg definicji American Speech-Language-Hearing Assiociation (ASHA) są to trudności w przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, przy prawidłowej budowie i funkcji narządu słuchu. Procesy wyższych funkcji słuchowych są niezbędne w budowaniu takich umiejętności jak: lokalizacja źródła dźwięku, różnicowanie dźwięków, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, analiza i synteza czasowych aspektów sygnałów dźwiękowych. Choć brzmi to dość zawile, zaburzenia te dają objawy szczególnie widoczne u dzieci:

problemy z zachowaniem
– nadruchliwość
– nadpobudliwość
– niechęć do wykonywania poleceń
– częste przeszkadzanie na lekcjach, i tym podobne

trudności szkolne
– trudności w nauce
– dysleksja
– trudności z zapamiętywaniem
– trudności w nauce czytania i pisania
– trudności w nauce języków obcych
– trudności z koncentracją
– trudności z utrzymaniem uwagi
– zapominanie o pracy domowej
– częste gubienie przedmiotów szkolnych

trudności w rozwoju mowy
– opóźniony rozwój mowy
– zaburzona artykulacja
– zaburzenia głosu
– niepłynność
– rozumienie mowy
– przekręcanie słów blisko brzmiących
– niechęć do mówienia
– mówienie w nadmiarze
– zaburzona melodyka mowy

trudności psychologiczne
– brak wiary we własne siły
– obniżone poczucie wartości
– brak pewności siebie
– wycofanie
– niechęć do podjęcia próby wykonania zadania
Naszym zadaniem jako dorosłych – nie tylko terapeutów, lekarzy, wychowawców, pedagogów ale i rodziców – jest wychwycenie tych objawów i podjęcie szczegółowej diagnozy w kierunku CAPD, a przypadku takiej potrzeby przeprowadzenie terapii.

Dzieci, które odbieramy jako niegrzeczne, krnąbrne, uparte, leniwe często borykają się z trudnościami, z którymi nie są w stanie same sobie poradzić. Codzienne funkcjonowanie osób z CAPD jest opatrzone wieloma problemami. Napominanie, bądź karanie ich za zachowanie niestety nie pomaga rozwiązać tych problemów, a w niektórych przypadkach może sprawy znacznie pogorszyć.

Powyższe trudności często nie wynikają ze złej woli dziecka, ale mają swoją przyczynę w zaburzeniach CAPD. Niedostateczny lub nieharmonijny rozwój wyższych funkcji słuchowych może powodować:
– trudności z rozumieniem poleceń złożonych
– trudności w koncentracji słuchowej
– trudności ze słyszeniem mowy w hałasie
– trudności z wyodrębnianiem słów z otaczającego szumu
– nadwrażliwość na dźwięki
– trudności ze rozumieniem zbyt szybkiej mowy

Jak odbywa się diagnoza CAPD?

Kwalifikację do badania CAPD wydaje lekarz laryngolog, który wyklucza zmiany chorobowe narządu słuchu.
Do szczegółowej diagnozy CAPD wykorzystujemy moduł diagnostyczny – Platformę Zmysłów, opracowaną przez prof. Piotra H. Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetach.

Badania słuchowe:
Pierwszym badaniem wykluczającym jest badanie słuchu metodą audiometrii tonalnej. Jeśli wynik jest pozytywny przechodzimy do diagnozy wyższych funkcji słuchowych:
– DDT – test rozdzielnousznego słyszenia
– FPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się częstotliwością
– DPT – test różnicowania sekwencji tonów różniących się czasem trwania dźwięku

Badania mowy:
– rozumienie mowy w szumie
– słuch fonematyczny
– nazywanie
– wyodrębnianie słów z tła

Badanie lateralizacji:
Wywiad psychologiczny – jest to niezwykle ważny element diagnozy. Wywiad sporządzają rodzice dziecka. Jego rzetelność ma decydujące znaczenie dla przygotowania psychologicznego aspektu terapii.
Po zebraniu i opracowaniu wszystkich danych przygotowywana jest indywidualna terapia słuchowa przeprowadzana na Stymulatorze Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – SPPS.

O metodzie

Do terapii wykorzystywane jest innowacyjne urządzenie SPPS – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. SPPS został opracowany w Centrum Słuchu i Mowy , ośrodku działającym od 2004r. w Kajetanach pod Warszawą. CSiM oprócz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, mowy, głosu i równowagi zajmuje się również projektami badawczo-rozwojowymi, które pozwoliły wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania jak: Platforma Zmysłów i Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Autorami SPPS są prof. Piotr H. Skarżyński, prof. Zdzisław Kurkowski i dr Łukasz Bruski. Urządzenie zostało nagrodzone licznymi nagrodami w kraju i za granicą m.in. złotym medalem w kategorii wynalazków na Światowych Targach Japan Desing, Idea&Invention Expo-2018 w Tokio.

SPPS jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej, u podłoża których leżą ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego. Spośród innych terapii słuchowych metodę prof. Skarżyńskiego wyróżnia zintegrowanie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym, co zwiększa efektywność działania.